مدیریت مواد زائد جامد شهری

سازمان مدیریت پسماند

دوره آموزشی مدیریت مواد زائد جامد شهری


در تاریخ 20 آبان ماه 1393 دوره آموزشی مدیریت مواد زائد جامد شهری جهت کارکنان شهرداریهای استان تهران توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد.