معاونت اداری و مالی

معاونت مالی و اداری

معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان

امیر خوشدل

سرپرست معاونت امور اداری و مالی