معاونت فنی و اجرایی

معاونت فنی و اجرایی

معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم وبهارستان

مهدی طاووسی

مسئول معاونت فنی و اجرایی