مدیر عامل

مدیر عامل,مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند,مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم وبهارستان

رضا بهمنی

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان