برنامه ریزی برای حفظ محیط زیست

امروزه برنامه ریزی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری ازتخریب آن وهمچنین مشارکت مردم دراین امر بعنوان یک اصل درمدیریت شهری می باشد به گونه ای که بی توجهی به این مهم، آثار زیانباری در پی خواهد داشت . با افزایش بی رویه جمعیت و توسعه زندگی شهری تولید روزافزون پسماند بعنوان یکی معضل زیست محیطی گریبانگیر مردم گردیده و مدیران شهری را برآن داشته است که با چشم اندازی بلند مدت برای مدیریت این پسماندها فکر کنند .

امروزه برنامه ریزی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری ازتخریب آن وهمچنین مشارکت مردم دراین امر بعنوان یک اصل درمدیریت شهری می باشد به گونه ای که بی توجهی به این مهم، آثار زیانباری در پی خواهد داشت . با افزایش بی رویه جمعیت و توسعه زندگی شهری تولید روزافزون پسماند بعنوان یکی معضل زیست محیطی گریبانگیر مردم گردیده و مدیران شهری را برآن داشته است که با چشم اندازی بلند مدت برای مدیریت این پسماندها فکر کنند .

جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۴۴۴ بازدید

برنامه ریزی برای حفظ محیط زیست

امروزه برنامه ریزی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری ازتخریب آن وهمچنین مشارکت مردم دراین امر بعنوان یک اصل درمدیریت شهری می باشد به گونه ای که بی توجهی به این مهم، آثار زیانباری در پی خواهد داشت . با افزایش بی رویه جمعیت و توسعه زندگی شهری تولید روزافزون پسماند بعنوان یک معضل زیست محیطی گریبانگیر مردم گردیده و مدیران شهری را برآن داشته است که با چشم اندازی بلند مدت برای مدیریت این پسماندها فکر کنند . دراین میان شهروندان بعنوان صاحبان و مالکان شهر در زمینه بهبود بهداشت محیط شهری و اجرای طرح ها و برنامه ها نقش تعیین کننده ای دارند و عدم همکاری و همراهی آن ها هر گونه طرح و برنامه ای را متوقف و اجرای آن را با مشکل مواجه می نماید.مدیران پسماند با استفاده از مشارکت شهروندان که خود تولید کننده اصلی پسماند هستند ،می توانند در جهت پیشبرد اهداف خود گام بردارند و از سوی دیگر مشارکت ،خود باعث توانمند سازی شهروندان می شود.نقش شهروندان در برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شهر و دستیابی به توسعه حائز اهمیت است و مشارکت شهروندی ،به مثابه یکی از مؤلفه های اساسی و لازم برای رسیدن به توسعه پایدار شهری در نظر گرفته می شود. ازآنجائیکه درحال حاضر درایران ضرورت مشارکت داوطلبانه شهروندان در امور مربوط به پسماند کاملا محسوس است ، تلاش برای ایجاد پیوند و افزایش سطح مشارکت اجتماعی شهروندان در اولویت های امور سال 1394 این سازمان قرار گرفته است . امیدواریم بتوانیم با همکاری شهروندان وحمایتهای مدیران ارشد در آغاز راه تفکیک از مبدأ در شهرستانهای رباط کریم وبهارستان فعالیت نموده و گامهای مؤثری را در راه حفاظت از محیط زیست برداریم .

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image