معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان