چهارمین جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند از سطح شهر

عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند,، سازمان مدیریت پسماند، رباط کریم و بهارستان

چهارمین جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند از سطح شهر


چهارمین جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند از سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم و بهارستان، چهارمین جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند از سطح شهر، مورخه 5/6/97 در سازمان مدیریت پسماند و با حضور کارشناسان، معاون اداری و مالی سازمان و مسئولان خدمات شهری شهرداری های سهامدار و مسئول موتوری سنگین شهرداری رباط کریم برگزار شد.

طی این جلسه که پیرو بررسی مصوبات و طرح واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماندها از سطح شهر برگزار گردید مواردی از قبیل: ارائه بخشی از شیوه نامه اجرایی مدیریت پسماند توسط سازمان، بررسی پیشنهاد نحوه عقد قرار داد با پیمانکاران، بررسی شیوه رتبه بندی پیشنهادی برای پیمانکاران مطرح شد و مصوب گردید در جلسه آینده مشکلات اجرایی طرح، پایلوت پیشنهادی شهرداری ها برای اجرای اولیه طرح، بررسی شیوه نامه اجرایی ارائه گردد.