پاکسازی محیط زیست روستای نوده

پاکسازی محیط زیست روستای نوده شهرستان رباط کریم با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرستان های رباط کریم و بهارستان

پاکسازی محیط زیست روستای نوده شهرستان


پاکسازی محیط زیست روستای نوده شهرستان رباط کریم با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرستان های رباط کریم و بهارستان ، انجمن مردم نهاد آوای مهر هستیا و خانه مهر در تاریخ 93/11/30