اجراي طرح بي خطر سازي پسماند عفوني

اجراي طرح بي خطر سازي پسماند عفوني در شهرستان رباط كريم از اول ارديبهشت ماه 1393

اجراي طرح بي خطر سازي پسماند عفوني در شهرستان رباط كريم از اول ارديبهشت ماه 1393


اجراي طرح بي خطر سازي پسماند عفوني در شهرستان رباط كريم از اول ارديبهشت ماه 1393:

بر اساس هماهنگي انجام شده، كليه مراكز درماني و بيمارستاني در سطح شهرستان رباط كريم مكلفند تا پايان فروردين ماه سال 1393 نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي نسبت به بي خطر سازي پسماند توليدي خود اقدام نمايند كليه متخلفين كه به هر نحو از اجراي اين طرح امتناع ورزند برابر قانون مديريت پسماند به مراجع قضائي معرفي خواهند شد .