دومين دوره آموزش ضابطين قضائي

دومين دوره آموزش ضابطين قضائي در شهرستان رباط كريم

دومين دوره آموزش ضابطين قضائي در شهرستان رباط كريم


دومين دوره آموزش ضابطين قضائي خاص قانون مديريت پسماند در شهرستان رباط كريم با ميزباني سازمان مديريت پسماند شهرستان رباط كريم و بهارستان و همكاري دادگستري و اداره محيط زيست شهرستان رباط كريم در دوازدهم آبانماه سال 92 برگزار گرديد در اين دوره كاركنان سازمان مديريت پسماند و شهرداريهاي شهرهاي پرند - رباط كريم و نصير شهر حضور داشتند و آموزش قوانين پسماند و ضابطين توسط رياست محيط زيست و دادستان محترم شهرستان انجام گرديد.