بیانیه مأموریت


بیانیه مأموریت:

سازمان مدیریت پسماند شهرستانهای رباط کریم و بهارستان درنظر دارد در راستای اجرای قانون پسماندها ، با استفاده از حداکثر پتانسیلهای موجود و بهره برداری از توان متخصصان داخلی و خارجی مجموعه با تنظیم و تدوین نظام فنی و اجرائی مدیریت پسماندها از مبدأ تا دفع بهداشتی بر اساس قوانین و الزامات زیست محیطی اقدام نماید و با فرهنگ سازی در جهت جلب مشارکت شهروندان گام بردارد.