روشهای جلب مشارکت شهروندان در کاهش و جمع آوری مواد زائد

روشهای جلب مشارکت شهروندان در کاهش و جمع آوری مواد زائد & سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان

روشهای جلب مشارکت شهروندان در کاهش و جمع آوری مواد زائد


دوره آموزشی روشهای جلب مشارکت شهروندان در کاهش و جمع آوری مواد زائد، ویژه کارکنان شهرداریهای استان تهران در تاریخ 22 آبانماه 1393 توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برگزار گردید.