آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست

آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست & سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان

آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست


دوره آموزشی آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست جهت کارکنان شهرداریهای استان تهران در تاریخ 21 آبانماه 1393 توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برگزار گردید.