دکتر رضا بهمنی سرپرست سازمان

رضا,بهمنی,رضابهمنی,پسماندرباطکریم,پسماند,رباط,کریم,مدیریت

به وب سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستانهای رباط کریم و بهارستان خوش آمدید