کارگاه آموزش مدیریت پسماند

کارگاه آموزش پسماند، سازمان مدیریت پسماند، رباط کریم

آموزش و فرهنگسازی


کارگاه آموزش مدیریت پسماند

مديرعامل سازمان مديريت پسماند از برگزاري كارگاه آموزش مديريت پسماند خبر داد. این کارگاه با نظارت بر آموزش و فرهنگسازي در حوزه مديريت پسماند با هدف تعيين سياست ها، راهبردها، جهت گيري هاي فرهنگي و شيوه هاي آموزش، برنامه ريزي جهت استفاده از ظرفيت هاي درون و برون سازماني در راستاي ارتقاي فرهنگ مديريت پسماند و جلب مشاركت حداكثري شهروندان در اين فرآيند برگزار شد و همكاري مردم در اجراي برنامه هاي مختلف اجتماعي زيست محيطي و بهداشتي، منجمله مديريت پسماند از عوامل اثرگذار اجراي صحيح و كاهش هزينه ها و همچنين نهادينه شدن فرهنگ صحيح برخورد مردم با پسماند ها از جمله تفكيك در مبدا و حفظ هر چه بيشتر بهداشت محيط زيست مي باشد، از اين رو فرهنگ سازي و آموزش عمومي شهروندان از اولويت ويژه اي برخوردار است و مشاركت شهروندي را لازمه حركت سازمان عنوان كرد و ادامه داد: فرآيند مديريت پسماند كه در بيست و چهار ساعت شبانه روز، هفت روز هفته و دوازده ماه سال در جريان است بدون مشاركت شهروندان که خود تولیدکننده اصلی پشماندها هستند قابل تصور نمي باشد.

سيف الهي افزود: در حال حاضر برنامه هاي آموزشي سازمان براي گروه هاي مختلف هدف به صورت مستمر و تخصص در حال انجام است اما در نظر داريم با همراهي اعضاي سازمان از همه پتانسيل هاي موجود استفاده نموده تا ضمن ارتقاء كمي و كيفي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي، فرهنگ صحيح زیست محیطی و مديريت پسماند در ميان عموم شهروندان نهادينه گردد و بر لزوم فرهنگ سازي، استمرار آموزش و اطلاع رساني به شهروندان و استفاده از تمامي ظرفيت هاي در اختيار سازمان به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندان تاكيد كرده و اظهار داشت با توجه به اينكه امروزه الگوهاي مصرف و به تبع آن الگوهاي توليد زباله در حال تغيير است براي سازماندهي و مديريت مطلوب اين حجم از پسماند نياز است در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي يك بازو و گروه مشورتي داشته باشيم و با همفكري دو سويه موجبات ارتقاء روز افزون مديريت بهينه پسماند شهرستان هاي تحت پوشش و نهايتاً شاهد افزايش ميزان تفكيك پسماند در مبدا توسط شهروندان خواهيم بود و ارائه آموزش هاي عمومي و افزايش سطح فرهنگ و آگاهي شهروندان به تدريج باعث كاهش ميزان توليد پسماند و صرفه جويي در مصرف منابع شده و از طرفي ميزان تفكيك پسماندها در مبادي توليد افزايش خواهد يافت كه اين امر به نوبه خود باعث كاهش هزينه ها، از جمله حمل و نقل پسماندها و همچنین بهداشت و حفظ محیط زیست خواهد شد.

و در ادامه از فعاليت هاي سازمان مديريت پسماند، آموزش و فرهنگ سازي براي گروه هاي مختلف جامعه از جمله:1_ معلمان و مربيان بهداشت و تربيت مدارس و دبيرستان ها 2_ دانش آموزان 3_ مديران، كارشناسان و نيروهاي خدماتي سازمان و ادارات 4_ نمازگزاران در مساجد، اعضاي شورا و بسيج محلات 5_ خانم هاي خانه دار 6_ اصناف مختلف 7_ مخاطبين مختلف در فرهنگ سراها كه با توجه به تنوع زياد ابزار و روش هاي نوين آموزشي، سعي گرديده با استفاده بهينه از آن ها، متناسب با گروه هاي مخاطب از روش ها و ابزار خاص و كاربردي گروه هدف استفاده شود. به اين ترتيب كه براي گروه هاي مخاطب در بين كودكان و نوجوانان از كتابچه هاي مصور رنگي با مضامين و مفاهيم ساده و جذاب آموزشي و در مواقعي از نمايشگاه ها، مراسم جشنواره ها و مسابقه ها استفاده گردد. براي اصناف، ادارات، موسسات و شركت ها از پوستر و بروشورهاي متنوع آموزشي استفاده نمود و انجام برنامه ها و مراسم آموزشي در مراكز عمومي از قبيل فرهنگسراها، مدارس و ... از جمله برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني اين سازمان مي باشد.

و در پايان

آموزش هاي عمومي شهروندي براي افزايش آگاهي و دانش شهروندان و تغيير نگرش و ارتقاء فرهنگ مردم باعث برخورد صحيح آن ها با محيط زيست، پسماندها و كاهش توليد پسماند، تفكيك و دفع صحيح آن ها و در نهايت بهبود محيط زيست شهري و بهداشت عمومي مي گردد.