فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی

برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزش مجازی محیط زیست در مورخ 1400/11/14

برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزش مجازی محیط زیست در مورخ 1400/11/21

برگزاری سومین جلسه کارگاه آموزش مجازی محیط زیست در مورخ 1400/11/28

برگزاری چهارمین جلسه کارگاه آموزش مجازی محیط زیست در مورخ 1400/12/05