اطلاعیه

طرح ساماندهی جمع آوری پسماند خشک

طرح ساماندهی جمع آوری پسماند خشک


«اطلاعیه»

بدینوسیله باستناد قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی به اطلاع کلیه جمع آوری کنندگان پسماند خشک در سطح شهرستان های بهارستان و رباط کریم می رساند طرح ساماندهی جمع آوری پسماند خشک از ابتدای سال 94 در این دو شهرستان آغاز گردیده است، لیکن از افرادی که تمایل به ادامه کار در این راستا می باشند دعوت می گردد جهت اخذ مجوز و انجام تشریفات قانونی با شماره تلفن های 56730063 و 56730064 تماس حاصل نمایند.

شایان بذکر است مطابق قانون از فعالیت افراد فاقد مجوز جلوگیری و برابر مقررات رفتار خواهد شد.