زلزله و مدیریت پسماند

وقوع زلزله بی شک یک تخریب صرف نیست . زمانیکه زلزله به وقوع می پیوندد ، خسارات جانبی ومالی ،کشتار، قحطی ، کمبودغذا، نابسامانی ، فقر ، آلودگی نیز به همراه خواهدداشت . درشرایط بحرانی بعداز زلزله ، معضالت محیطی کم کم خودنمائی نموده و جان انسانهای بجامانده را تهدید می نماید .

وقوع زلزله بی شک یک تخریب صرف نیست . زمانیکه زلزله به وقوع می پیوندد ، خسارات جانبی ومالی ،کشتار، قحطی ، کمبودغذا، نابسامانی ، فقر ، آلودگی نیز به همراه خواهدداشت . درشرایط بحرانی بعداز زلزله ، معضالت محیطی کم کم خودنمائی نموده و جان انسانهای بجامانده را تهدید می نماید .

زلزله و مدیریت پسماند

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۵۶۴ بازدید

بسمه تعالی

وقوع زلزله بی شک یک تخریب صرف نیست . زمانیکه زلزله به وقوع می پیوندد ، خسارات جانبی ومالی ،کشتار، قحطی ، کمبودغذا، نابسامانی ، فقر ، آلودگی نیز به همراه خواهدداشت . درشرایط بحرانی بعداز زلزله ، معضلات محیطی کم کم خودنمائی نموده و جان انسانهای بجامانده را تهدید می نماید . وقتی درشرایط معمول سخن از پسماندهای شهری به میان آید بلافاصله مواردی درذهن خطور میکندکه شامل پسماندهای غذائی واندکی موادفلزی ، شیشه شکسته ، پلاستیک و ... می باشد. اما قابل توجه است که بعدازوقوع زلزله هم کمیت وهم کیفیت پسماندها دستخوش تغییر خواهدشد که مدیریت خاص را بخود اختصاص می دهد. بازماندگان یک شهر زلزله زده علاوه برپسماندهای روزمره با انبوهی از نخاله های ساختمانی ، دروپنجره شکسته ، اثاثیه دورریز، درختان شکسته ، کابلهای قطع شده ، اجساد قربانیان ازیکطرف و پسماندهای تولیدی افراد زنده از طرف دیگر که بشدت بر آلودگیهای محیط می افزاید ، روبرو هستند . در آوارزلزله ، وسایل شخصی بجا مانده افراد ، رسوبات ناشی از زمین ، زائدات گیاهی ،رنگها ، پسبها ، پنبه های نسوز، پسماندهای پزشکی ، نخاله های ساختمانی ، لاشه حیوانات ، فلزات ، پسماندهای ویژه خانگی وبیمارستانی ، بافت های سلولی مانده از اجساد قربانیان ، خاک وخاکروبه بهمراه حجم وسیعی از فاضلاب انسانی وصنعتی به چشم میخورد که علاوه بر ایجادبوهای مشمئز کننده ، بهداشت افراد را نیز به خطر میندازد و ممکن است انواع بیماریهای خطرناک شیوع پیدانماید .

ساکنین دائمی یک شهر به شکل مشخص با فرهنگ متداول خود تغذیه می کنند ، مراقب بهداشت خود هستند و از آلودگیها حذرمیکنند. لکن بعدازوقوع زلزله ، همان شهر با هجوم گروههای امداد و نجات ، مددکاران ، متخصصین وبرنامه ریزان ومردم عادی سایرشهرها مواجه خواهندشدکه فرهنگ تغذیه ومصرف ودورریزشان با اهالی شهر موردنظر متفاوت است . تازه واردین ، بضرورت وبرای سهولت سعی می کنندبیشتر از موادکنسروشده استفاده کنندکه مازاد این بسته ها نیز تغییراتی در کم وکیف پسماندهای شهری ایجاد می کند. ازطرف دیگر، تخریب احتمالی انبارهای موادغذائی ، قطع برق سردخانه های شهری از پسماندهایی خواهدشدکه درشرایط عادی تصورش بسیار مشکل است لذا مدیریت پسماندها دربلایای طبیعی یکی از الزامات مهم درپاسخگوئی به شرایط ویژه بعداز وقوع می باشد. تاریخ به ما میگوید که درسال 1382 و زمین لرزه بم ، روزانه 200 تن پسماند تولیدمی شده است که نیاز جدی به برنامه و مدیریت داشته است . جداسازی و ارائه سیستم دفعی مربوط به پسماندهای ویژه از جمله مهمترین ومقدم ترین نیازهای عملیاتی جهت دفع پسماندهاست . این مهم برای حفظ سلامتی وبهداشت ساکنین محلی ، کارگران وامدادگران لازم است که نیاز به یک اکیپ کنترل دارد.

علاوه بر جداسازی پسماندهای فوق الذکر ، موضوع تولید زباله های گروههای امدادرسان وافراد بجامانده از دیگرمشکلات وقوع زلزله است .بهمین منظور توسعه طرح عملیاتی درجایگاه ذخیره موقت وتصمیم گیری درباره نوع وسطح ارزیابی ونظارت براجرا موضوع مهم دیگری است که باید به فوریت در زمان بحران به آن پرداخته شود البته باید گفت که زلزله دارای درجات متفاوتی از شدت وضعف وبه نوبه خود بلندمدت ویا کوتاه مدت می باشدکه درتمام موارد ، دفع مناسب ضایعات ضروری می باشد. بقایای باقیمانده ازشدیدترین آن ممکن است آنچنان گسترده وزیاد باشد که تمام راههای مدیریتی موادزائد راعملأ ناتوان کرده وجوامع را مجبور به استفاده از راههایی را نماید که درشرایط عادی قابل قبول نیستند.بنابراین میتوان چنین بیان کردکه روشهای استاندارد و معمول دفع پسماندها برای کنترل حجم وسیع ضایعات بجامانده از زلزله کافی نیست . از طرفی درسیستم مدیریتی پیش بینی واتخاذتدابیرمقابله باضایعات قبل از اقدامات دفعی وهمچنین پیشگیری جهت کاهش تولیدضایعات از اهم مسائل می باشد.

بدیهی است در صورت جمع آوری به موقع پسماندها ، از انتشار آلودگیها جلوگیری بعمل آمده و سلامت و بهداشت کلیه افراد حاضر در صحنه را به مخاطره نمی اندازد.

به همین دلیل مدیریت بحران در موضوع پسماندها امری لازم وضروری است به نحوی که یکسری برنامه ودستورالعمل قبل از وقوع زلزله جهت مدیریت بهینه پسماند تنظیم شده که درهرمکان ودرعین حال اختصاصی برای هرمکان قابل استفاده باشد.ایجادجایگاههای چندمنظوره ذخیره در شهرها بمنظور پناهگاه ، خانه های موقتی ، تلنبار نخاله های حوادث و ... بعنوان یک فعالیت مناسب است .

هرچندکه تخمین نیروی انسانی وتجهیزات قبل ازوقوع فاجعه با هردقتی تقریبأ غیرممکن است ولی به هرحال بایدمدنظرقرارگیرد. تعیین تجهیراتی که درحال حاضردردسترس هستندومیتوانند درزمان فاجعه مورداستفاده قراربگیرند ، بسیارمفیداست .

دیدگاه خود را بیان کنید