آموزش

آموزش مدیریت مواد زائد جامد شهری آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست روشهای جلب مشارکت شهروندان در کاهش و جمع آوری مواد زائد

آموزش مدیریت مواد زائد جامد شهری آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست روشهای جلب مشارکت شهروندان در کاهش و جمع آوری مواد زائد