مدیریت پسماندهای شهری

دوره های آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم و بهارستان

دوره های آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم و بهارستان


دوره های آموزشی ( مدیریت مواد زائد جامد شهری - آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست - روشهای جلب مشارکت شهروندان در کاهش و جمع آوری مواد زائد ) جهت کارکنان شهرداریهای استان تهران در آبانماه سال 1393 توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برگزارشد .