روش های نوین جمع آوری و دفع مواد زائد

روش های نوین جمع آوری و دفع مواد زائد

دوره آموزشی روش های نوین جمع آوری و دفع مواد زائدسازمان مديريت پسماند شهرستان رباط كريم بمنظور ارتقاي سطح علمي و كيفي مديريت پسماند دوره هاي آموزشي را با همكاري مركز آموزش وتحقيقات صنعتي ايران در رباط كريم برگزار نمود در اين دوره ها كه بعنوان اولين دوره آموزشي سازمان بود شهرداريهاي استان تهران حضور داشتند كه در سه روز متوالي در ارديبهشت ماه برگزار گرديد .