دوره تخصصی HSE

حوزه HSE بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در مدیریت پسماند شهری,آموزش

حوزه HSE بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در مدیریت پسماند شهری


چهارمین دوره آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان های رباط کریم و بهارستان با همکاری پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران به مدت 48 ساعت بصورت کارگاه آموزشی و ارائه تجارب علمی حوزه HSE بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در مدیریت پسماند شهری در فروردین 1394 برگزار گردید .